Home Admitere Licență
Informații admitere licență PDF Imprimare Email
Miercuri, 03 Iunie 2020 00:00

 

  • Numărul locurilor scoase la concurs pentru sesiunea IULIE 2020: 287 (buget) | 8 (licee mediul rural) | 50 (taxă)

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face exclusiv online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Observații:
Linkul pentru înscriere online este accesibil AICI și va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere.


Toţi candidaţii admişi la facultatea noastră şi înmatriculaţi în anul I de studii, care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi, vor beneficia, la cerere, de cazare în Campusul studenţesc "Tudor Vladimirescu, în căminele care aparţin facultăţii.

  • TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 RON

Plata se face prin virament bancar în contul RO44TREZ40620F330500XXXX. Se specifică:
Beneficiarul: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Codul fiscal: 4701606
Obiectul plății: taxă de înscriere la concursul de admitere, cu menționarea facultății la care candidatul optează ca prima opțiune.

 

  • CIFRA DE ŞCOLARIZARE 2020*:

Domeniul de licenţă Limba de predare Specializări Nr. locuri
Buget Taxă

Inginerie electronică,
telecomunicaţii și
tehnologii informaționale

Română

 


Engleză

Electronică aplicată
Micro-, opto- şi nano-tehnologii
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

295

 50


* La aceste cifre se adaugă un număr de locuri alocate candidaților provenind din Republica Moldova și care au susținut examenul de bacalaureat în Republica Moldova.

* Selecţia candidaţilor pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză se va face în ordinea mediilor de admitere, dintre candidaţii declaraţi admişi şi care au optat pentru această specializare în cererea de înscriere, în limita a maxim 75 de locuri. Aceşti candidaţi vor trebui să susţină o probă de competenţe lingvistice la limba engleză, notată cu admis/respins. Comisia de admitere poate echivala proba de competenţe lingvistice pentru candidaţii care prezintă certificate (în original şi copie) prin care dovedesc ca au trecut teste recunoscute internaţional (TOEFL, CAMBRIDGE sau IELTS) sau au obţinut nivelul B2 sau B1 la fiecare competenţă în cadrul testului de competenţe lingvistice la limba engleză din cadrul examenului de bacalaureat. Candidaţii respinşi la proba de competenţe lingvistice la limba engleză vor rămâne admişi la domeniul de studii în limba română, în limita cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS.

IMPORTANT: Numărul de locuri scoase la concurs la facultatea ETTI (295 locuri la buget și 50 cu taxă, total 345 locuri) sunt comune atât pentru specializările în limba română cât și pentru specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații cu predare în limba engleză.

Din totalul de 345 candidați declarați admiși (buget + taxă), maximum 281 candidați pot fi înmatriculați la domeniul în limba română, limita fiind impusă de încadrarea în cifra maximă de școlarizare aprobată de ARACIS. Ca urmare, minimum 64 dintre candidații declarați admiși la buget sau cu taxă (dar nu mai mult de 70) vor fi înmatriculați la programul de studii TST cu predare în limba engleză.


Testele de competenţe lingvistice la limba engleză pentru sesiunile iulie, respectiv septembrie, se vor susține la date ce vor fi anunţate ulterior.
În cazul în care pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză sunt mai puține opțiuni decât numărul de locuri alocat (buget + taxă), ocuparea locurilor disponbile la acest program de studii se va face dintre candidații care nu pot fi admiși la programele de studii în limba română din cauza depășirii cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS.  • CALENDARUL ADMITERII 2020:
     
CALENDARUL ADMITERII 2020

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere
Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare rezultate finale
Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Licenţă 8 - 28 iulie 2020
29 iulie 2020
30 iulie - 5 august 2020
24 august - 4 sept 2020
6 septembrie 2020 100 RON
3500 RON
Licenţă
7 - 18 sept 2020 21 sept 2020
23 septembrie 2020
24 septembrie 2020 100 RON
3500 RON  • METODA DE SELECŢIE:

Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE.

Media generală de admitere (MA)
se stabileşte cu relaţia:


MA = MBac
, unde:

MBac: media obţinută la examenul de bacalaureat

Condiții speciale de admitere:

Sunt admişi:
a) fără concurs - premianţii (locurile I, II, III şi menţiune) la olimpiade naţionale/internaţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau Tehnologia Informației, precum şi la profilul Tehnic-Electric la una din calificările Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii.
b) cu bonificaţie de 1 punct la media finală - candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu" la fazele naţionale din ultimii doi ani ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu".

Candidaţii admişi la mai multe universităţi şi/sau facultăţi vor depune opţiunea lor de a urma cursurile Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în regim subvenţionat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original până la data de 3 septembrie 2020 pentru sesiunea iulie 2020, respectiv până la data de 23 septembrie 2020 pentru sesiunea septembrie 2020. Cei care nu şi-au precizat opţiunea până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic (adeverința trebuie vizată de către Inspectoratul Școlar Județean), copiii orfani de ambii părinţi, candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. În cazul studiilor de masterat, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii ce au obţinut premii sau menţiuni la faza naţională a concursurilor de specialitate (CIA, SCS, TIE) sau au trecut de prima fază a selecţiei internaţionale la concursuri internaţionale de profil. Candidaţii vor prezenta în aceasta situaţie acte doveditoare din partea cadrelor didactice îndrumătoare.