Home Studii Licenta
Studii de licență PDF Imprimare Email
Marţi, 03 Februarie 2009 11:09
În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicată, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii şi Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul "trunchi comun" şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.


Specializarea Electronică aplicată a fost concepută să pregătească ingineri electronişti care să fie capabili să proiecteze şi să întreţină echipamente electronice industriale din cele mai diverse domenii de activitate. Dupa educaţia generală în domeniul electronic efectuată în primii doi ani sunt predate discipline de specialitate astfel alese încât să asigure o pregătire cât mai largă în domenii precum electronica industrială, electronica medicală, electronica auto, sisteme de televiziune, procesarea digitală a semnalelor, microprocesoare şi microcontrolere, aparate electronice de măsură şi control, sisteme inteligente folosite în echipamentele medicale. O atenţie specială este acordată pregătirii în domeniul modelării şi simulării diverselor echipamente, precum şi a proiectării asistate de calculator a circuitelor electronice.


Pregătirea de specialitate în domeniul Tehnologiilor şi sistemelor de telecomunicaţii oferă cursuri şi activităţi de laborator şi de proiectare în direcţii precum:
• proiectarea, productia şi utilizarea circuitelor şi sistemelor de comunicaţii digitale pe diverse canale (radio, microunde, fibră optică), în care instruirea se face prin disciplinele de radiocomunicaţii, microunde, comunicaţii pe fibre optice, transmisiuni de date şi altele.
• proiectarea şi exploatarea sistemelor de radiocomunicaţii fixe şi mobile, domenii în care se predau discipline precum radiocomunicaţii mobile, antene şi propagare, radioremisie, radiorecepţie şi altele.
• proiectarea, realizarea şi exploatarea reţelelor de calculatoare reprezintă un domeniu în care instruirea se realizează prin disciplinele de reţele de calculatoare, proiectare orientată pe obiecte, tehnologii Internet şi altele.
• proiectarea circuitelor electronice, a plăcilor de cablaj, a aparatelor şi sistemelor electronice sunt domenii de activitate de producţie, pentru care pregătirea se asigură prin discipline precum tehnologie electronică, compatibilitate electromagnetică, proiectare asistată de calculator şi altele.
• proiectarea şi exploatarea sistemelor telefonice, domeniu în care se predau disciplinele centrale telefonice electronice şi sisteme de comunicatii.
În afara acestor domenii, absolventii au asigurată şi o pregătire "cu spectru larg" care le permite să lucreze în domeniul proiectării circuitelor integrate - mai ales pentru telecomunicaţii, al concepţiei şi exploatării echipamentelor cu logică programată şi al echipamentelor de măsură şi control. Aceasta se realizează prin discipline precum prelucrarea numerica a semnalelor, măsurări, arhitectura sistemelor cu microprocesor şi microcontrolere, automate programabile, circuite integrate analogice şi digitale.

Pe baza cunoştinţelor acumulate pe parcursul primilor doi ani, studenţii de la specializarea Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii se instruiesc în proiectarea circuitelor integrate pe scară larga (VLSI), analogice şi digitale, sub directa îndrumare a unor cadre didactice cu experienţă. Programele analitice ale disciplinelor predate vizează atât aspecte de proiectare cât şi cele de implementare propriu-zisă, cu accent pe detalii specifice tehnologiilor CMOS, bipolar şi BiCMOS, descriere hardware, trasare de layout, încapsulare, testare. Calitatea procesului didactic este demonstrată de rezultatele remarcabile obţinute de către studenţii acestei specializări la fazele naţionale ale concursurilor ştiinţifice de specialitate. Astfel, merită subliniat faptul că in ultimii patru ani, studenţii noştri s-au clasat pe primul loc la concursul de proiectare a circuitelor integrate analogice “Tudor Tanasescu”, cu rezultate superioare celor obţinute de către colegii lor din celelalte centre universitare.
Studenţilor de la această specializare li se oferă următoarele direcţii de pregătire:
• pregătire tehnologică, prin cursuri precum Bazele tehnologice ale microelectronicii, Optoelectronica, Sstructuri, tehnologii, circuite, Limbaje de descriere hardware, Modelarea componentelor electronice
• pregătire în domeniul proiectării circuitelor integrate digitale prin cursurile de Circuite integrate de prelucrare a semnalelor, Tehnici de proiectare VLSI digitale, Algoritmi şi structuri paralele de calcul, Circuite VLSI reconfigurabile, Testare şi testabilitate
• pregătire în domeniul proiectării circuitelor integrate analogice prin cursurile de Tehnici de proiectare VLSI analogice, Sinteza circuitelor analogice.
 
Ultima actualizare în Vineri, 31 Iulie 2020 10:54